AG视讯平台官网

 中文版  

原代心肌细胞-钾通道

作者:   上传日期:2017-09-12 12:12  

AG视讯平台官网 生物目前提供使用原代动物心肌细胞测试化合物对Ik1电流作用(以Kir2.1钾离子通道贡献的电流为主)的测试。
 
AG视讯平台官网 生物提供的IK1钾离子通道电生理膜片钳测试:
测试系统/方法 手动膜片钳
测试所用细胞 原生代豚鼠或兔心肌细胞
测试参数 全细胞Ik1钾通道最大电流
测试浓度 4个浓度 (IC50);  
每个浓度下重复数据点 N=3(在不同细胞上)
 注:1) 阳性对照: 20 μM BaCl2将作用于所测试的细胞以保证细胞IK1钾通道的反应正常。

                                                   原代豚鼠心肌细胞的Ik1电流及20 μM BaCl2对其的抑制
                                   Ik1 current in guinea pig cardiomyocyte and blockade effect of 20 μM BaCl2